Modřenec chocholatý Muscari comosum L.

Od:

Čeleď:   Hyacintovité Hyacinthaceae                                                         

Popis: Modřenec chocholatý je vytrvalá bylina obvykle 40-70 cm vysoká. Cibule vejčitá, na řezu růžová, uložena v půdě až 50 cm hluboko. Listy přízemní v počtu 3-6, čárkovité, s kápovitou špičkou, dlouhé až 50 cm. Na oblém stvolu 30-100 květý hrozen. Horní květy na vrcholu hroznu jsou sterilní a chocholičnatě nahloučené. Sterilní květy i jejich stopky mají modrou až modrofialovou barvu, stopky jsou 3-6 x delší než květy. Střední a dolní květy jsou fertilní (plodné) rozestálé až mírně nicí. Okvětní trubka hnědavá směrem k vrcholu až hnědá. Okvětní cípy nepřesahují 1 mm, okrové, žlutavé a jsou výrazně světlejší než trubka. Stopky fertilních květů jsou kratší než u květů sterilních v délce přibližně 10 mm. Tobolky široce vejčité až kulovité, na vrcholu zašpičatělé, v průměru 8-12 mm. Semena okrouhlá, černá, svrasklá, nepřesahují velikostí 3 mm.

Ekologie: Výslunné travnaté stráně a křovinaté stráně, suché louky, písčiny. V 50. letech minulého století v důsledku scelování polností, hluboké orby a užívání herbicidů na mnoha lokalitách vymizel. Modřenec chocholatý je světlomilná rostlina. Ve Slešťůvce se nachází na Slunných loukách.

Význam: V minulosti se poměrně hojně vyskytoval jako málo nebezpečný polní plevel.  V současné době však přežívá pouze na náhradních lokalitách často sousedících s jeho bývalými polními stanovišti, což jsou stále se zmenšující meze, křovinaté okraje polí apod. Pro svoji dekorativnost byl i ojediněle pěstován.

 Ohrožení a stupeň ochrany: Tento druh je podle Červeného  seznamu 2017 (národní kategorie ohrožení)řazen do kategorie: C3 – ohrožený taxon a podle kategorie ohrožení IUCN:  NT – téměř ohrožený

 

Období kvetení: V. – VII. měsíc

 

 

 

Hlavní literární zdroje:

Hrouda L. (2011): Muscari Mill. – modřenec. – In: Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 8, p. 634-641, Academia, Praha.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J., (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky [Key to the flora of the Czech republic]. Ed. 2, p. 214-216, Academia, Praha.

Více na Pladias.cz

Více na Botany.cz