Slešťůvka – významný krajinný prvek – naučná stezka

Bydlet ve Veverské Bítýšce znamená být ve spojení s přírodou podél povodí Bílého potoka a Svratky. Rozdílnost a pestrost okolní fauny a flóry je dána nesmírnou terénní členitostí a rozdílnými životními podmínkami.

Významný krajinný prvek (VKP) – Slešťůvka je situována na jižním okraji města Veverská Bítýška. Podélná osa je orientována severojižně. I tak malý ostrůvek obklopený ornou půdou zabírající přibližně plochu pěti hektarů v sobě skrývá rozdílné biotopy. V její jižní části se nachází menší mokřad a kaplička se studánkou, střední část je tvořena travním porostem se zbytky starého jabloňového sadu. Vlhkomilná flóra je vázána na průběh potůčku údolní nivou a přilehlé východní a západní svahy jsou vhodným biotopem subxerothermních druhů. Po obvodu je téměř celistvě ohraničena křovinným porostem a těsně obklopena intenzivně zemědělsky obhospodařovanými polnostmi. Historicky dlouhodobý antropogenní vliv modeloval zdejší lokalitu VKP v mnoha směrech s kladnou odezvou na biodiverzitu. Opomenutí či přerušení těchto aktivit by vedlo k degradaci biotopu.

Cílem navrhovaných postupů je obnova a péče o VKP – Slešťůvka, udržení či dokonce zlepšení stavu biotopu a související ochrana zdejších vlhkomilných a subxerothermních druhů. Byly zde nalezeny mnohé chráněné druhy zařazené do Červeného seznamu.

O lokalitu bylo již dříve pečováno z Programu péče o krajinu – byly zde vytvořeny tůně, vysazeny ovocné dřeviny a bylo prováděno kosení a výřez náletu. Obec zde pravidelně udržuje kosením cestu vedoucí ke kapličce. Ve shodě s městským úřadem, odborem životního prostředí Kuřim a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Jižní Morava byl schválen následující program péče o krajinu. Všechny činnosti by měly směřovat k zachování stávající druhové biodiverzity. Navržené kosení 2x ročně je cíleno k redukci zde expanzívního druhu třtiny křovištní a k částečné redukci masivního rozvoje nitrofilního druhu kopřivy dvoudomé s vědomím jejího významu pro vývojové cykly mnohých bezobratlých. Rozrůstáním náletových dřevin na k potůčku přilehlých svazích je limitován růst subxerotermních rostlinných druhů a vývoj heliofilního hmyzu. Proto jejich pravidelné odstraňování je nezbytnou součástí managementu lokality.

Délka naučné stezky nepřesáhne 2 kilometry. Hlavní osou stezky je pěšina ke kapličce. Když dorazíte na nejvyšší bod této stezky, můžete odbočit vlevo do svahu, kde jsou travnaté plochy se suchomilnou květenou. A pokud váš zájem neopadne, lze se navracet stinnou nivou po pravém břehu Slešťůvky.

Podél stezky budou u rostlin umístěny zapichovací informační tabulky s vyobrazením a názvem druhu. Na každé tabulce bude též QR kód s odkazem na podrobnější informace na webových stránkách https://slestuvka.cz.

 K načtení kódu potřebujete mobil nebo tablet s fotoaparátem, na který si nainstalujete čtečku QR kódu a dále je to snadné:

Spustíte aplikaci čtečka QR kódů

 Zaměříte na obrázek QR kódu a počkáte než jej čtečka naskenuje

Zvolíte akci a čtečka otevře informace o druhu na našem webu

Na jaře 2021 byly instalovány  první tři informační tabule a připravujeme další v příštím období.

Když někde léta bydlíme, měli bychom znát nás každodenně doprovázející nejen chráněné ale i všední a běžné živočichy a rostliny. Poznané se ničí hůř.