Kozlíček kovolesklý Phytoecia caerulescens (Scopoli, 1763)
Kozlíček kovolesklý - jeho výskyt je vázán na teplejších oblasti. Obývá neobhospodařované zahrady, ruderální plochy, náspy, lesostepi i stepi. Za slunných dnů je jeho letová aktivita nejvyšší . Ve Slešťůvce jsou hlavními živnými rostlinami hadinec obecný Echium vulgare a užanka lékařská Cynoglossum officinale, které zde nacházíme ponejvíce na Slunných loukách.
Slunéčko východní Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Slunéčko východní žije hlavně na listnatých stromech, keřích a na bylinách či jehličnanech jen příležitostně. Hojné v obcích, parcích, zahradách, často na lípách, kopřivách, peckovinách a keřích.  Živí se mšicemi, merami, červci a dalšími měkkými druhy hmyzu. Požírá též vajíčka různého hmyzu i jiných druhů slunéček, larvy hmyzu, pyl a sladké plody. Má dvě až tři generace ročně, larvy a kukly se vyskytují až do listopadu, ale ty nepřezimují. Zimují pouze dospělí jedinci